البرز


نمایندگی البرز


نام مدیر : سرکار خانم رستاخیز

تلفن : 09126818561

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : الوند ، انتهای بلوار معلم ، ابتداری فارابی 12 ، آموزشگاه سفیردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09126818561 آدرس : الوند ، انتهای بلوار معلم ، ابتداری فارابی 12 ، آموزشگاه سفیر
شعبه دخترانه تلفن : 09126818561 آدرس : الوند ، انتهای بلوار معلم ، ابتداری فارابی 12 ، آموزشگاه سفیر