شهرستان البرز آرزو رستاخیز


نمایندگی شهرستان البرز آرزو رستاخیز


نام مدیر : سرکار خانم رستاخیز

تلفن : 09127883446

فکس : 02832248549

پست الکترونیکی :

آدرس : الوند ، آموزشگاه سفیر-مسیراول خیابان آزادی 8-مسیردوم انتهای بلوارسهروردی انتهای کوچه فجر 3دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09127883446 آدرس : الوند ، آموزشگاه سفیر-مسیراول خیابان آزادی 8-مسیردوم انتهای بلوارسهروردی انتهای کوچه فجر 3
شعبه دخترانه تلفن : 09127883446 آدرس : الوند ، آموزشگاه سفیر-مسیراول خیابان آزادی 8-مسیردوم انتهای بلوارسهروردی انتهای کوچه فجر 3