منطقه - راسک


نمایندگی منطقه - راسک


نام مدیر : جناب آقای آسکانی

تلفن : 09158739551

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرستان سرباز - منطقه راسک روبروی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی