خاتم - آموزشگاه بقیه الله


نمایندگی خاتم - آموزشگاه بقیه الله


نام مدیر : جناب آقای سلیم مقدم

تلفن : 3532573429

فکس : 3532573429

پست الکترونیکی :

آدرس : خاتم هرات- خ ابن سینا- کوچه بقیه الله - دبستان بقیه الله- آموزشگاه غیرانتفاعی بقیه الله



دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : آدرس :
توضیحات :