مهریز - گزینه دو


نمایندگی مهریز - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای ابوئی مهریزی

تلفن : 3532529700 - 3532529700

فکس : 3532529700

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرک قدس کوچه قدس3دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03532529700 آدرس : شهرک قدس کوچه قدس3
توضیحات :