بافق - دبیرستان شاهد شهید رجایی


نمایندگی بافق - دبیرستان شاهد شهید رجایی


نام مدیر : سرکار خانم کارگران بافقی

تلفن : 03532440606

فکس : 03532440606

پست الکترونیکی :

آدرس : بافق- بلوار مهدیه - مهدیه 23 - بن بست اول ، سمت راست - دبیرستان شهید رجایی - آموزشگاه علمی آزاد یاسیندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09133573150 آدرس : بافق- بلوار مهدیه - مهدیه 21 - سمت راست بن بست اول - دبیرستان شاهد شهید رجایی - آموزشگاه علمی آزاد یاسین
شعبه دخترانه تلفن : 09133573150 آدرس : بافق- بلوار مهدیه - مهدیه 21 - سمت راست بن بست اول - دبیرستان شاهد شهید رجایی - آموزشگاه علمی آزاد یاسین