میبد - آموزشگاه همت


نمایندگی میبد - آموزشگاه همت


نام مدیر : سرکار خانم میر محمدی

تلفن : 03532331272و03532324929

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : میبد - خیابان بنیاد شهید- دبیرستان فاطمیه - آموزشگاه همتدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 32331272 - 9132574596 آدرس : میبد خیابان بنیاد شهید کوچه گلریز26 دبیرستان فاطمیه
شعبه دخترانه تلفن : 32331272 آدرس : میبد خیابان بنیاد شهید دبیرستان فاطمیه