اردکان - آموزشگاه علمی خرد


نمایندگی اردکان - آموزشگاه علمی خرد


نام مدیر : جناب آقای ناظری اردکانی

تلفن : 3532243362

فکس : 3532243362

پست الکترونیکی :

آدرس : اردکان - میدان شهدا-آموزشگاه علمی خرددفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03532243362 - 9132547641 آدرس : اردکان -میدان شهدا -جنب شیرینی سرای مهدی - آموزشگاه علمی خرد
شعبه دخترانه تلفن : 03532243362 آدرس : اردکان - میدان شهدا -جنب شیرینی سرای مهدی -پلاک 2