رزن - آموزشگاه علمی آزاد اندیشه


نمایندگی رزن - آموزشگاه علمی آزاد اندیشه


نام مدیر : جناب آقای گوهری دانا پور

تلفن : 8136228100 - 9181075198

فکس : 8136228100

پست الکترونیکی : hossein45300@yahoo.com

آدرس : رزن- 18متری شهید چمران - چهار راه شهید غفاری - جنب لبنیاتی نمونه


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08136228100 - 9181075198 آدرس : همدان - رزن- 18متری شهید چمران - چهار راه شهید غفاری - جنب لبنیاتی نمونه
شعبه دخترانه تلفن : 08136228100 آدرس : همدان - رزن- 18متری شهید چمران - چهار راه شهید غفاری - جنب لبنیاتی نمونه