میناب - گزینه دو


نمایندگی میناب - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای صادقی گوربندی

تلفن : 07642231404

فکس : 7652230244

پست الکترونیکی :

آدرس : میناب - خیابان 15 خرداد ـ دفتر گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09052601742 آدرس : خیابان 15 خرداد ـ آموزشگاه جهش
شعبه دخترانه تلفن : 09173976977 آدرس : خیابان 15 خرداد ـ آموزشگاه جهش