زرندیه - آموزشگاه علمی نسیم دانش


نمایندگی زرندیه - آموزشگاه علمی نسیم دانش


نام مدیر : سرکار خانم صادقی

تلفن : 8645220105 - 8645224585

فکس : 8645220105

پست الکترونیکی : nasim_danesh2000@yahoo.com

آدرس : زرندیه-مامونیه -خیابان امام - میدان شهرداری - خ سعدی - آموزشگاه زبان پردیس- نمایندگی گزینه دو


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08645224585 آدرس : شهرستان زرندیه- مامونیه- میدان شهرداری- خ سعدی- آموزشگاه نسیم دانش - نمایندگی گزینه دو
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 08645224585 آدرس : شهرستان زرندیه- مامونیه- میدان شهرداری- خ سعدی- آموزشگاه نسیم دانش - نمایندگی گزینه دو
توضیحات :