زرندیه - آموزشگاه علمی نسیم دانش


نمایندگی زرندیه - آموزشگاه علمی نسیم دانش


نام مدیر : سرکار خانم صادقی

تلفن : 8645224585

فکس : 0

پست الکترونیکی : nasim_danesh2000@yahoo.com

آدرس : زرندیه-مامونیه -خیابان امام - رو به روی اداره ثبت اسناد- جنب بانک سپه ( بسیجیان سابق) نمایندگی گزینه دو


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : ۰۸۶۴۵۲۲۸۲۳۴ آدرس : شهرستان زرندیه- مامونیه- میدان گلها - روبه روی اداره ثبت اسناد - جنب بانک سپه - آموزشگاه نسیم دانش - نمایندگی گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 08645224585 آدرس : شهرستان زرندیه- مامونیه- میدان گلها - روبه روی اداره ثبت اسناد - جنب بانک سپه - آموزشگاه نسیم دانش - نمایندگی گزینه دو