زرندیه - آموزشگاه علمی نسیم دانش


نمایندگی زرندیه - آموزشگاه علمی نسیم دانش


نام مدیر : سرکار خانم صادقی

تلفن : 8645224585

فکس : 0

پست الکترونیکی : nasim_danesh2000@yahoo.com

آدرس : زرندیه-مامونیه -خیابان امام - میدان گلها- مدرسه نمونه دولتی پیامبر اکرم- نمایندگی گزینه دو


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9194127624 آدرس : شهرستان زرندیه- مامونیه- میدان گلها - مدرسه نمونه دولتی پیامبر اکرم- آموزشگاه نسیم دانش - نمایندگی گزینه دو
توضیحات :