خمین


نمایندگی خمین


نام مدیر : جناب آقای لکی

تلفن : 08646222432

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : خمین - خیابان آزادی - روبروی دانشکده علوم پزشکی - طبقه فوقانی صنایع چوب بهشتیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08646222432 آدرس : خمین - خیابان آزادی - روبروی دانشکده علوم پزشکی - طبقه فوقانی صنایع چوب بهشتی
شعبه دخترانه تلفن : 08646222432 آدرس : خمین - خیابان آزادی - روبروی دانشکده علوم پزشکی - طبقه فوقانی صنایع چوب بهشتی