کلاله - آموزشگاه مهراندیشان


نمایندگی کلاله - آموزشگاه مهراندیشان


نام مدیر : سرکار خانم نوروزی

تلفن : 1735420562

فکس : 1735441942

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان بهشتی-بهشتی 1-انتهای کوچهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9363924170 آدرس :