گنبد کاووس - مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی سروش


نمایندگی گنبد کاووس - مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی سروش


نام مدیر : جناب آقای جمال آبادی

تلفن : 1733381670

فکس : 1733381670

پست الکترونیکی :

آدرس : گنبد کاووس- بلوار دانشجو - بین کوچه 19 و 21دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 33381670 آدرس : گنبد بلواردانشجوبین کوچه 19 و 21
توضیحات :