کردکوی - گزینه دو


نمایندگی کردکوی - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم بنی هاشمی

تلفن : 01734354441

فکس : 1734351194

پست الکترونیکی :

آدرس : کردکوی-خیابان ولیعصر. عدالت 3 . شهاب 8 4881748495دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09101705823 آدرس : 09113179658 کردکوی خیابان ولیعصر .هدالت 3 . شهاب 8 - 01734354441
شعبه دخترانه تلفن : 09101705823 آدرس : 09113179658 کردکوی خیابان ولیعصر .هدالت 3 . شهاب 8 - 01734354441