جویبار - گزینه دو


نمایندگی جویبار - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای بهزادی

تلفن : 01142276514

فکس : 01142276514

پست الکترونیکی :

آدرس : جویبار-خیابان دکتر شریعتی. جنب مرکز بهداشت. دبیرستان شهید مطهری. آموزشگاه هانیهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09112238957 آدرس : جویبار-خیابان دکتر شریعتی. جنب مرکز بهداشت. دبیرستان دخترانه شهید مطهری. آموزشگاه هانیه
شعبه دخترانه تلفن : 09393882502 آدرس : جویبار-خیابان دکتر شریعتی.جنب مرکز بهداشت. دبیرستان دخترانه شهید مطهری. آموزشگاه هانیه