جویبار - گزینه دو


نمایندگی جویبار - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای بهزادی

تلفن : 09393882502

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : جویبار. خیابان امام خمینی. نرسیده به میدان کشتی. روبروی استوک فروشی خلیلی. آموزشگاه نسل برتر(تخته سیاه سابق)دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09112238957 آدرس : جویبار. خیابان امام خمینی. نرسیده به میدان کشتی. روبروی استوک فروشی خلیلی. آموزشگاه نسل برتر(تخته سیاه سابق)
شعبه دخترانه تلفن : 09393882502 آدرس : جویبار. خیابان امام خمینی. نرسیده به میدان کشتی. روبروی استوک فروشی خلیلی. آموزشگاه نسل برتر(تخته سیاه سابق)