گزینه دو رامسر


نمایندگی گزینه دو رامسر


نام مدیر : جناب آقای یوسفی

تلفن : ۰1155258365 - ۰1155251250- ۰۹۱۱۳۹۲۰۳۱۲

فکس :

پست الکترونیکی : simin_ramsar_92@yahoo.com

آدرس : روبروی شهرداری - کوچه لپاسر - ساختمان سیمین - طبقه اول - موسسه زبان سیمین - نمایندگی گزینه دو


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01155258365-9113920312-۰۱۱۵۵۲۵۱۲۵۰ آدرس : روبروی شهرداری کوچه لپاسر ساختمان سیمین طبقه اول
شعبه دخترانه تلفن : 01155251250-۰۱۱۵۵۲۵۸۳۶۵-۰۹۱۱۳۹۲۰۳۱۲ آدرس : روبروی شهرداری کوچه لپاسر ساختمان سیمین طبقه اول