بندر ترکمن - آموزشگاه شکوه


نمایندگی بندر ترکمن - آموزشگاه شکوه


نام مدیر : جناب آقای مطلق

تلفن : 1734430751 - 9113718477

فکس : 1734430751

پست الکترونیکی :

آدرس : بندر ترکمن-خیابان آزادی-آزادی17-انتهای کوچه-آموزشگاه شکوهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9112781404 آدرس :