بابلسر - گزینه دو


نمایندگی بابلسر - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای بهروز حسن نژاد

تلفن : 1135250120

فکس : 1135250120

پست الکترونیکی :

آدرس : آدرس جدیدبابلسر بلوار شریفی شریفی17ساختمان پارساطبقه اول01135250120دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01135250120 آدرس : بابلسر بلوار شریفی شریفی17 ساختمان پارسا طبقه اول آموزشگاه گزینه2
توضیحات :