بابل - گزینه دو بابل


نمایندگی بابل - گزینه دو بابل


نام مدیر : جناب آقای براری

تلفن : 1132339501 - 1132203368

فکس : 1132339501

پست الکترونیکی :

آدرس : بابل- خیابان مدرس- چهاراره شهربانی- روبروی بورس موبایل محمودیان- نمایندگی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9112146040 آدرس : چهارراه شهربانی
توضیحات :