خرم آباد - آموزشگاه فروغ دانش


نمایندگی خرم آباد - آموزشگاه فروغ دانش


نام مدیر : سرکار خانم حمزه لویی

تلفن : 06633328887-9

فکس : 06633328888

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان آیت اله کاشانی-بین چهارراه فرهنگ و پل دارایی زاده- روبروی بانک ملی-بن بست وزیندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 06633328887-9161613249 آدرس : خ ایت الله کاشانی کوچه شهیدایمان طلب
شعبه دخترانه تلفن : 06633328889 آدرس : بین چهارراهفرهنگ وپل دارایی زاده اموزشگاه فروغ دانش روبروی بانک ملی 09161613249