خرم آباد - آموزشگاه فروغ دانش


نمایندگی خرم آباد - آموزشگاه فروغ دانش


نام مدیر : سرکار خانم حمزه لویی

تلفن : 6633328888

فکس : 06633328888

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان آیت اله کاشانی-بین چهارراه فرهنگ و پل دارایی زاده- پایینتر از بانک ملی-بن بست وزیندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 06633328887 آدرس : خ ایت الله کاشانی کوچه شهیدایمان طلب
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 06633328889 آدرس : بین چهارراهفرهنگ وپل دارایی زاده اموزشگاه فروغ دانش 09161613249
توضیحات :