الیگودرز - راه اندیشه


نمایندگی الیگودرز - راه اندیشه


نام مدیر : سرکار خانم بیات

تلفن : 6643344480

فکس : 6643344480

پست الکترونیکی : rahendishe80@gmail.com

آدرس : الیگودرز-خیابان امام -پایین تر از درمانگاه غدیر(روبروی خیابان حجاب)کوچه امام خمینی41، آموزشگاه راه اندیشه-نمایندگی گزینه دو

توضیحات : مکان برگزاری ازمونهای حضوری سال1401-1400 اموزشگاه راه اندیشه روبروی خیابان حجاب کوچه امام خمینی41


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9166648462 آدرس : الیگودرز-خیابان امام -پایین تر از درمانگاه غدیر(روبروی خیابان حجاب)کوچه امام خمینی14، آموزشگاه راه اندیشه-نمایندگی گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 06643344480 آدرس : الیگودرز-خیابان امام -پایین تر از درمانگاه غدیر(روبروی خیابان حجاب)کوچه امام خمینی14، آموزشگاه راه اندیشه-نمایندگی گزینه دو