فومن - آقای آخته


نمایندگی فومن - آقای آخته


نام مدیر : جناب آقای زاهدی

تلفن : 01334725200

فکس : 01334725200

پست الکترونیکی :

آدرس : فومن _ جنبه هفته نامه 4 دی _ آموزشگاه علمی اندیشه سازان

توضیحات : زمان حضور در مرکز شنبه تا چهارشنبه ساعت 5 الی 8 عصردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01334725200_09111340927_09363661764 آدرس : فومن _ جنب هفته نامه 4 دی _ آموزشگاه علمی اندیشه سازان
شعبه دخترانه تلفن : 01334725200_09111340927_09363661764 آدرس : فومن _جنب هفته نامه 4 دی _ آموزشگاه علمی اندیشه سازان