نمایندگی شفت خانم مشکبید


نمایندگی نمایندگی شفت خانم مشکبید


نام مدیر : جناب آقای زاهدی

تلفن : 09113353557

فکس :

پست الکترونیکی : leilamoshkbid@yahoo.com

آدرس : شفت-خ تقی زاده-نبش معراج 5-آموزشگاه اندیشه و هنر


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01334785587-09113353557 آدرس : شفت-خ تقی زاده-نبش معراج 5-آموزشگاه اندیشه و هنر
شعبه دخترانه تلفن : 01334785587-09113353557 آدرس : شفت-خ تقی زاده-نبش معراج 5-آموزشگاه اندیشه و هنر