صومعه سرا - گزینه دو


نمایندگی صومعه سرا - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم بهشتی

تلفن : 013-44324811

فکس : 44324811

پست الکترونیکی : Zarrin.beheshti@gmail.com

آدرس : صومعه سرا-خیابان شهیدبرشنورد-ساختمان محجوب-اموزشگاه علمی وکنکور اوج


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : ۰۹۱۱۱۴۳۴۳۰۸_۴۴۳۲۴۸۱۱ آدرس : صومعه سرا- خیابان برشنورد - اموزشگاه اوج
شعبه دخترانه تلفن : ۰۹۱۱۷۱۰۱۸۳۳_۴۴۳۲۴۸۱۱ آدرس : صومعه سرا - خیابان برشنورد- آموزشگاه اوج