رودبار - آقای مرادی


نمایندگی رودبار - آقای مرادی


نام مدیر : جناب آقای مرادی

تلفن : 1334671051 - 1334675151

فکس : 1334673157

پست الکترونیکی : jahesh.farabi@gmail.com

آدرس : رودبار رستم آباد پشت شهرداری بلوار معلم


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01334673157-09113323065 آدرس : گیلان رودبار رستم آباد پشت شهر داری بلوار معلم آموزشگاه علمی جهش
شعبه دخترانه تلفن : 01334673157-09113323065 آدرس : گیلان رودبار رستم آباد پشت شهر داری بلوار معلم آموزشگاه علمی جهش