رشت - آموزشگاه به گزین


نمایندگی رشت - آموزشگاه به گزین


نام مدیر : جناب آقای زاهدی

تلفن : 1332119200-01332133504-32133501 - 1332112300

فکس : 1332112300

پست الکترونیکی : beh.azmun@gmail.com

آدرس : گلسار، روبروی اداره پست، جنب اداره اوقاف، کوچه 78، اولین کوچه سمت راست پلاک9


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 0133۲11۹۲00 - 01332119200- 01332133501- 09111346053 آدرس : گلسار، روبروی اداره پست، جنب اداره اوقاف، کوچه 78، اولین کوچه سمت راست پلاک9
توضیحات :