بندرانزلی - مجتمع علمی آموزشی پویا


نمایندگی بندرانزلی - مجتمع علمی آموزشی پویا


نام مدیر : جناب آقای پورطهماسبی

تلفن : 01343515709 -- 01344549254------01343513089

فکس : 1344515709

پست الکترونیکی : pourtahmasi43@gmail.com

آدرس : بندر انزلی - خیابان نواب صفوی (روبروی اداره غله یا قندوشکر سابق ) اول کوچه یاسین . ساختمان کوشا . مجتمع علمی آموزشی پویا


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 01343513089 آدرس : بندرانزلی - خیابان نواب - روبروی شنبه بازار . اول کوچه یاسین . ساختمان کوشا. مجتمع علمی آموزشی پویا.طبقه دوم
شعبه دخترانه تلفن : 01343515709 آدرس : بندرانزلی - خیابان نواب . روبروی شنبه بازار . اول کوچه یاسین . ساختمان کوشا . مجتمع علمی آموزشی پویا . طبقه سوم