آستانه اشرفیه - نمایندگی


نمایندگی آستانه اشرفیه - نمایندگی


نام مدیر : سرکار خانم دلدار

تلفن : 01342123525

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : آستانه اشرفیه-خیابان شهید منتظری-روبه روی سپاه (اشراق سابق )دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9111346053 آدرس : آستانه اشرفیه-خیابان شهید منتظری-روبه روی سپاه (اشراق سابق )
توضیحات :