یاسوج - مجتمع آموزشی رضوی


نمایندگی یاسوج - مجتمع آموزشی رضوی


نام مدیر : جناب آقای رضوی مطلق

تلفن : 09164992577-07433226917

فکس : 7433226917

پست الکترونیکی :

آدرس : فلکه استانداری - بلوار بویراحمد - نرسیده به باهنر - نمایندگی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 07433226917 آدرس : فلکه استانداری - بلوار بویراحمد - نرسیده به باهنر - نمایندگی گزینه دو
شعبه دخترانه تلفن : 07433226917 آدرس : فلکه استانداری - بلوار بویراحمد - نرسیده به باهنر - نمایندگی گزینه دو