یاسوج - مجتمع آموزشی رضوی


نمایندگی یاسوج - مجتمع آموزشی رضوی


نام مدیر : جناب آقای رضوی مطلق

تلفن : 7433226917 - 7433226917

فکس : 7433226917

پست الکترونیکی :

آدرس : بلواربویراحمد- خیابان باقرخان-نبش توحید 17. مجتمع آموزشی رضوی.دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 07433226917 آدرس : یاسوج، بولوار بویراحمد. خیابان باقرخان نبش توحید 17.مجتمع آموزشی رضوی. واحد همکف.
توضیحات :