شهربابک - آموزشگاه پیام


نمایندگی شهربابک - آموزشگاه پیام


نام مدیر : سرکار خانم پورغریب شاهی

تلفن : 03434124072

فکس : 0

پست الکترونیکی :

آدرس : بلوار معلم-حدفاصل میدان مادر و چهارراه ولیعصر-روبه روی یخچال سازی موسوی زادهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03434124072 آدرس : بلوار معلم-حدفاصل میدان مادر و چهارراه ولیعصر-روبه روی یخچال سازی موسوی زاده
شعبه دخترانه تلفن : 03434124072 آدرس : بلوار معلم-حدفاصل میدان مادر و چهارراه ولیعصر-روبه روی یخچال سازی موسوی زاده