رفسنجان - آموزشگاه فجردانش


نمایندگی رفسنجان - آموزشگاه فجردانش


نام مدیر : جناب آقای حمیدی پور

تلفن : 3434220558 - 3434220511

فکس : 3434220558

پست الکترونیکی :

آدرس : میدان نه دی بلوارشهیدرجایی آموزشگاه فجردانشدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03434220558 آدرس : میدان 9 دی خیابان شهید رجایی
توضیحات :