عنبرآباد - گزینه دو


نمایندگی عنبرآباد - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای عسگری

تلفن : 3443294603 - 9132490319

فکس : 3443294603

پست الکترونیکی :

آدرس : عنبرآباد -جنب فرمانداری - خ تربیت بدنی طبقه فوقانی مجتمع آموزشی راهیان نور -آموزشگاه علمی راهیان نوردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03443294603 - 9133481902 آدرس : عنبراباد - میدان فرمانداری - خ- تربیت بدنی مجتمع آموزشی راهیان نور
شعبه دخترانه تلفن : 03443294603 آدرس : عنبراباد - میدان فرمانداری - خ- تربیت بدنی مجتمع آموزشی راهیان نور