بم - گزینه دو


نمایندگی بم - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم کار آموزیان

تلفن : 3444343113 - 3444343113

فکس : 3442513113

پست الکترونیکی :

آدرس : بم-بلوار باهنر- باهنر5- نبش بلواردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 03444343112 آدرس : بم -بولوار باهنر -باهنر 5
شعبه دخترانه تلفن : 03444343113 آدرس : بم-بولوار باهنر-باهنر5