سنندج


نمایندگی سنندج


نام مدیر : جناب آقای مختاردخت

تلفن : 8733238042

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان صفری-خیابان معراج-کوچه نوبهار-طبقه دوم دبیرستان غیردولتی بهار-نمایندگی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 33238042 آدرس : خیابان معراج کوچه نوبهار طبقه دوم آموزشگاه بهار
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 33238042 آدرس : خیابان معراج کوچه نوبهار طبقه دوم آموزشگاه دخترانه بهار
توضیحات :