سنندج


نمایندگی سنندج


نام مدیر : جناب آقای بهرامی فر

تلفن : 08733236092

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : میدان آزادی - خیابان حسن آباد - انتهای کوچه شورای حل اختلاف - آموزشگاه نانو -08733225383دفاتر


شعبه پسرانه - روزهای زوج تلفن : 33236092-9183808603 آدرس : میدان آزادی - خیابان حسن آباد - انتهای کوچه شورای حل اختلاف - آموزشگاه نانو
توضیحات :