کامیاران - آموزشگاه ابتکار


نمایندگی کامیاران - آموزشگاه ابتکار


نام مدیر : سرکار خانم نجفی

تلفن : 8735534202 - 8735531920

فکس : 8735534202

پست الکترونیکی :

آدرس : بلوار کردستان- روبروی بانک سپه-آموزشگاه ابتکار - کدپستی 6631734377دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : ۳۵۵۲۱۹۲۰ - ۳۵۵۳۱۹۲۰ - ۳۵۵۳۴۲۰۲ آدرس : کامیاران بلوار کردستان روبروی بانک سپه آموزشگاه ابتکار - بیرا ( گزینه دو - مدرسان شریف)
شعبه دخترانه تلفن : ۳۵۵۲۱۹۲۰ - ۳۵۵۳۱۹۲۰ - ۳۵۵۳۴۲۰۲ آدرس : کامیاران بلوار کردستان روبروی بانک سپه آموزشگاه ابتکار - بیرا ( گزینه دو - مدرسان شریف)