سقز


نمایندگی سقز


نام مدیر : جناب آقای نصراله زاده

تلفن : 08736227966

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : سقز روبروی فرمانداری آموزشگاه سنجش برتردفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 08736227966 آدرس : سقز روبروی فرمانداری آموزشگاه سنجش برتر
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 08736227966 آدرس : سقز روبروی فرمانداری آموزشگاه سنجش برتر
توضیحات :