سقز


نمایندگی سقز


نام مدیر : جناب آقای نصراله زاده

تلفن : 08736308576

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : سقز میدان امام «هه لو» روبه روی آزمایشگاه مهر کوچه سونوگرافی دکتر نادری فر جنب ساختمان پزشکی میلاد آموزشگاه ترمه «راه دانش» نمایندگی گزینه دو سقز 08736308576 -09183747853دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9183747853 آدرس : سقز میدان هه لو کوچه دارو خانه دکتر اعتماد پور جنب ساختمان پزشکان میلاد .طبقه فوقانی دارو گیاهی ریحانی.آموزشگاه راه دانش
توضیحات :