سقز


نمایندگی سقز


نام مدیر : جناب آقای نصراله زاده

تلفن : آموزشگاه کانون موفقیت ۰۸۷۳۶۲۱۵۴۴۶ (شاهرخ نصراله زاده 09183747853)

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : سقز ،میدان قدس ، کوچه پرورش (کوچه پشت ساندوجی جوان)، آموزشگاه کانون موفقیت ۰۸۷۳۶۲۱۵۴۴۶ شاهرخ نصراله زاده 09183747853دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9183747853 - 08736215446 آدرس : سقز میدان قدس،کوچه پشت ساندویجی جوان (کوچه پرورش) جنب دبیرستان الوان ،آموزشگاه کانون موفقیت
شعبه دخترانه تلفن : ۰۹۱۸۳۷۴۷۸۵۳ - ۰۸۷۳۶۲۱۵۴۴۶ آدرس : سقز ، میدان قدس ، کوچه پشت ساندویجی جوان (کوچه پرورش) جنب مرکز مشاوره آموزش و پرورش و دبیرستان الوان آموزشگاه کانون موفقیت نمایندگی گزینه دو