سقز


نمایندگی سقز


نام مدیر : جناب آقای نصراله زاده

تلفن : آموزشگاه کانون شریف ۰۸۷۳۶۲۲۴۷۳۱ و مدیر نمایندگی ۰۹۱۸۳۷۴۷۸۵۳

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : ..شعبه اول: سقز میدان قدس، خیابان جمهوری ، نرسیده به شیرینی سرای وانیلا .کوچه جوانه ۲ کانون شریف ۳۶۲۲۴۷۳۱دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : مدیر نمایندگی شاهرخ نصراله زاده 9183747853 - ۰۸۷۳۶۲۲۴۷۳۱( کانون شریف) آدرس : شعبه اول : سقز میدان قدس؛ خیابان جمهوری، نرسیده به شیرینی سرای وانیلا ، کوچه جوان ۲ ، کانون شریف (ژیوار و مبتکران قدیم)
شعبه دخترانه تلفن : ۰۹۱۸۳۷۴۷۸۵۳مدیر نمایندگی ۰۸۷۳۶۲۲۴۷۳۱ کانون شریف آدرس : شعبه اول : سقز میدان قدس؛ خیابان جمهوری، نرسیده به شیرینی سرای وانیلا ، کوچه جوان ۲ ، کانون شریف (ژیوار و مبتکران قدیم)