سقز


نمایندگی سقز


نام مدیر : جناب آقای نصراله زاده

تلفن : آموزشگاه کانون موفقیت ۰۸۷۳۶۲۱۵۴۴۶ و کانون شریف ۰۸۷۳۶۲۲۴۷۳۱ و مدیر نمایندگی ۰۹۱۸۳۷۴۷۸۵۳

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : شعبه اول :سقز ،میدان قدس ، کوچه پرورش (کوچه پشت ساندوجی جوان) ، آموزشگاه کانون موفقیت ۰۸۷۳۶۲۱۵۴۴۶ شاهرخ نصراله زاده. 09183747853 ..شعبه دوم : سقز میدان قدس، خیابان جمهوری ، نرسیده به شیرینی سرای وانیلا .کوچه جوانه ۲ کانون شریف ۳۶۲۲۴۷۳۱دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : مدیر نمایندگی شاهرخ نصراله زاده 9183747853 - 08736۲۱۵۴۴۶موفقیت و ۰۸۷۳۶۲۲۴۷۳۱( کانون شریف) آدرس : سقز میدان قدس،کوچه پشت ساندویجی جوان (کوچه پرورش) جنب دبیرستان الوان ،آموزشگاه کانون موفقیت شعبه دوم : سقز میدان قدس؛ خیابان جمهوری، نرسیده به شیرینی سرای وانیلا ، کوچه جوان ۲ ، کانون شریف (ژیوار و مبتکران قدیم)
شعبه دخترانه تلفن : ۰۹۱۸۳۷۴۷۸۵۳مدیر نمایندگی ۰۸۷۳۶۲۱۵۴۴۶ کانون موفقیت ۰۸۷۳۶۲۲۴۷۳۱ کانون شریف آدرس : سقز ، میدان قدس ، کوچه پشت ساندویجی جوان (کوچه پرورش) جنب مرکز مشاوره آموزش و پرورش و دبیرستان الوان آموزشگاه کانون موفقیت شعبه دوم : سقز میدان قدس؛ خیابان جمهوری، نرسیده به شیرینی سرای وانیلا ، کوچه جوان ۲ ، کانون شریف (ژیوار و مبتکران قدیم)