اصلاندوز - آموزشگاه گام نو


نمایندگی اصلاندوز - آموزشگاه گام نو


نام مدیر : جناب آقای دولت پناه

تلفن : 04532743838

فکس : 4532742715

پست الکترونیکی :

آدرس : اصلاندوز-خیابان امام-پائینتر از بانک ملی-آموزشگاه گام نودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9141577215 آدرس : اصلاندوز - خیابان امام (ره) - پایین تر از بانک ملی - آموزشگاه گام نو
شعبه دخترانه تلفن : 4532743838 آدرس : اصلاندوز - خیابان امام (ره) - پایین تر از بانک ملی - آموزشگاه گام نو