بانه - گزینه دو


نمایندگی بانه - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم طاهری

تلفن : 08734262127

فکس : 08734262127

پست الکترونیکی :

آدرس : بانه خیابان امام بالاتر از داره برق روبه روی حسینیه آموزشگاه غزالیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9184525359 آدرس : خیابان امام آموزشگاه غزالی
توضیحات :