ممسنی (نورآباد) - مجتمع آموزشی اندیشه


نمایندگی ممسنی (نورآباد) - مجتمع آموزشی اندیشه


نام مدیر : جناب آقای افشار

تلفن : 07142521041-09۱۷۱۲۴۲۹۷۷

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان آموزش و پرورش جنب اداره بنیاد شهید -نمایندگی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : ۰۷۱۴۲۵۲۱۰۴۱-۰۹۱۷۱۲۴۲۹۷۷ آدرس : خیابان آموزش پرورش جنب اداره بنیاد شهید
شعبه دخترانه تلفن : ۰۷۱۴۲۵۲۱۰۴۱-۰۹۱۷۱۲۴۲۹۷۷ آدرس : خیابان آموزش پرورش جنب اداره بنیاد شهید