ممسنی (نورآباد) - مجتمع آموزشی اندیشه


نمایندگی ممسنی (نورآباد) - مجتمع آموزشی اندیشه


نام مدیر : جناب آقای افشار

تلفن : 07142521041-09390654488

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان آموزش و پرورش جنب اداره بنیاد شهید -نمایندگی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09390654488 - 09171249743 آدرس : خیابان آموزش پرورش جنب اداره بنیاد شهید
شعبه دخترانه تلفن : 09390654488 -07142521041 آدرس : خیابان آموزش پرورش جنب اداره بنیاد شهید