فیروزآباد - آموزشگاه علمی نشر


نمایندگی فیروزآباد - آموزشگاه علمی نشر


نام مدیر : سرکار خانم احمدپور

تلفن : 7138736664

فکس : 7138723977

پست الکترونیکی :

آدرس : فلکه امام خیابان امام خمینی جنوبی کوچه 6 کد پستی 7471937175دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 07138736664- 9171389600 آدرس : فیروزاباد خیابان امام خمینی جنوبی کوچه 6
شعبه دخترانه تلفن : 38736664 آدرس : فیروزاباد خیابان امام خمینی جنوبی کوچه 6