موسسه علمی دخترانه فرهیختگان


نمایندگی موسسه علمی دخترانه فرهیختگان


نام مدیر : سرکار خانم کرمی

تلفن : 71-53312353 - 71-53312274

فکس : 07153312353

پست الکترونیکی :

آدرس : فسا-ابتدای بلوار مدرس-سمت راست-نبش کوچه اول- موسسه کنکور فرهیختگان ( نمایندگی گزینه دو )

توضیحات : ساعات حضور در دفتر: صبح ها ساعت: 9 تا 12 عصرها: ساعت: 4 تا 8دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 071-53312353 - 9171332660 آدرس : فسا-ابتدای بلوار مدرس-سمت راست-نبش کوچه اول
شعبه دخترانه تلفن : 071-53312274 آدرس : فسا-ابتدای بلوار مدرس-سمت راست-نبش کوچه اول