فسا - موسسه کنکور فرهیختگان گزینه دو


نمایندگی فسا - موسسه کنکور فرهیختگان گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم کرمی

تلفن : 71-53312353 - 71-53312274

فکس : 07153312353

پست الکترونیکی :

آدرس : فسا-ابتدای بلوار مدرس-سمت راست-نبش کوچه اول- موسسه کنکور فرهیختگان ( نمایندگی گزینه دو )دفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 071-53312353 آدرس : فسا-ابتدای بلوار مدرس-سمت راست-نبش کوچه اول
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 071-53312274 آدرس : فسا-ابتدای بلوار مدرس-سمت راست-نبش کوچه اول
توضیحات :