زرین دشت - گزینه دو


نمایندگی زرین دشت - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای مقیمی اردکانی زرین دشت

تلفن : 7153725556

فکس : 7153725556

پست الکترونیکی :

آدرس : زرین دشت - خیابان بهار جنوبی - کوچه 3 - آموزشگاه هدفدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 7153725556 - 9177327063 آدرس : زرین دشت - خیابان بهار جنوبی - کوچه 3 - آموزشگاه هدف
شعبه دخترانه تلفن : 7153725556 آدرس : زرین دشت - خیابان بهار جنوبی - کوچه 3 - آموزشگاه هدف