خانميرزا - نمایندگی


نمایندگی خانميرزا - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای میراثی

تلفن : 09103978220

فکس :

پست الکترونیکی : sohrab.mirasi@yahoo.com

آدرس : آلونی خیابان شریعتی، روبروی فرمانداری خانمیرزا- جنب عکاسی افق- میراثی


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09139859525 آدرس : آلونی خیابان شریعتی، روبروی فرمانداری خانمیرزا- مستقر در عکاسی و فیلمبرداری میراثی
شعبه دخترانه تلفن : 09103978220 آدرس : آلونی خیابان شریعتی، روبروی فرمانداری خانمیرزا- مستقر در عکاسی و فیلمبرداری میراثی