خانميرزا - نمایندگی


نمایندگی خانميرزا - نمایندگی


نام مدیر : جناب آقای میراثی

تلفن : 3834463529

فکس :

پست الکترونیکی : sohrab.mirasi@yahoo.com

آدرس : خانمیرزا خیابان شریعتی روبروی دبیرستان دخترانه سعیده تهرانی


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 09139859525 آدرس : آلونی خیابان شریعتی، روبروی دبیرستان دخترانه سعیده تهرانی
شعبه دخترانه تلفن : 09103978220 آدرس : آلونی خیابان شریعتی روبروی دبیرستان دخترانه سعیده تهرانی