استهبان - آموزشگاه غیرانتفاعی هدف پسرانه


نمایندگی استهبان - آموزشگاه غیرانتفاعی هدف پسرانه


نام مدیر : سرکار خانم اکبرپور

تلفن : 7153241294

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : استهبان-فلکه دانشجو-دبیرستان غیرانتفاعی هدف پسرانه -نمایندگی گزینه دودفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 9177316068 آدرس :