بمپور - گزینه دو


نمایندگی بمپور - گزینه دو


نام مدیر : سرکار خانم حمیدی نیا

تلفن : 9338954849

فکس : 5437323844

پست الکترونیکی :

آدرس : بمپور- خیابان مولوی شمالی تقاطع اول سمت راستدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 5437323844 - 09338954849 - 09156760525- آدرس : بمپور خیابان مولوی شمالی تقاطع اول سمت راست 05437323141
شعبه دخترانه تلفن : 5437323844 آدرس : بمپور خیابان مولوی شمالی تقاطع اول سمت راست