ایرانشهر - گزینه دو


نمایندگی ایرانشهر - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای برهانزهی

تلفن : 9368818787 - 5437230894

فکس :

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان طالقانی، نرسیده به فرماندهی انتظامی،جنب پخش تهراندفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05437230894 آدرس : خیابان طالقانی، نرسیده به فرماندهی انتظامی،جنب پخش تهران
شعبه دخترانه تلفن : 05437230894 آدرس : خیابان طالقانی، نرسیده به فرماندهی انتظامی،جنب پخش تهران