دولت آبادورباط سنگ وکدکن تربت حیدریه


نمایندگی دولت آبادورباط سنگ وکدکن تربت حیدریه


نام مدیر : سرکار خانم سلیمانی

تلفن : 05152236478

فکس : 05152236478

پست الکترونیکی :

آدرس : دولت آباد زوارهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05152236478 - 9153333944 آدرس :
توضیحات :