دولت آبادورباط سنگ وکدکن تربت حیدریه


نمایندگی دولت آبادورباط سنگ وکدکن تربت حیدریه


نام مدیر : سرکار خانم سلیمانی

تلفن : 05152236478

فکس : 05152236478

پست الکترونیکی : kashani_gozineye2@yahoo.com

آدرس : دولت آباد زواره تربت حیدریه


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05152236478 - 9153333944 آدرس :
شعبه دخترانه تلفن : 05152239798 آدرس :