دولت آبادورباط سنگ وکدکن تربت حیدریه


نمایندگی دولت آبادورباط سنگ وکدکن تربت حیدریه


نام مدیر : سرکار خانم سلیمانی

تلفن : 05152236478

فکس : 05152236478

پست الکترونیکی :

آدرس : دولت آباد زوارهدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 05152236478 آدرس :
توضیحات :
شعبه دخترانه تلفن : 05152239798 آدرس :
توضیحات :