گرمسار - گزینه دو


نمایندگی گرمسار - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای میرزایی

تلفن : 2334243131

فکس : 2334243131

پست الکترونیکی :

آدرس : گرمسار.ضلع شمال شرقی میدان استاندارد.کانون سپاه.دبستان پیامدفاتر


شعبه پسران تلفن : 02334243131 - 9128318758 آدرس : گرمسار.ضلع شمال شرقی میدان استاندارد.کانون سپاه.دبستان پیام modaresanesharif.gozine2
شعبه دخترانه تلفن : 02334243131 و ۰۲۳۴۴۲۲۳۲۳۳ آدرس : گرمسار.ضلع شمال شرقی میدان استاندارد.کانون سپاه.دبستان پیام. تقاطع خ رسالت و فیاض بخش.آموزشگاه بارکاو modaresanesharif.gozine2