شاهرود - گزینه دو


نمایندگی شاهرود - گزینه دو


نام مدیر : جناب آقای خسروشاهی

تلفن : 02332229292

فکس : 02332229292

پست الکترونیکی : sepehrhighschool1395@gmail.com

آدرس : شاهرود- خیابان شیخ بهایی - خیابان قرنی - پلاک 14 - دبیرستان سپهر


ارتباط با نمایندگیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 02332229292 آدرس : شاهرود- خیابان شیخ بهایی - خیابان قرنی - پلاک 14 - دبیرستان سپهر (Instagram: @gozine2_shahroud) (Telegram: @zehnebartargozine2) (mobile: 09388694771)
شعبه دخترانه تلفن : 02332229292 آدرس : شاهرود- خیابان شیخ بهایی - خیابان قرنی - پلاک 14 - دبیرستان سپهر (Instagram: @gozine2_shahroud) (Telegram: @zehnebartargozine2) (mobile: 09388694771)