سمنان - آموزشگاه علمی رازی مستقر در پیام دانش


نمایندگی سمنان - آموزشگاه علمی رازی مستقر در پیام دانش


نام مدیر : سرکار خانم صادقی حقیقی

تلفن : 2333445970 - 2333455003

فکس : 2333432678

پست الکترونیکی :

آدرس : انتهای بلوار ورزش- خیابان دهخدا-مجتمع آموزشی پیام دانش آموزشگاه رازیدفاتر


شعبه پسرانه تلفن : 33445970 - 9109327525-09121317525 آدرس : سمنان انتهای بلوار ورزش خ دهخدا مجتمع اموزشی پیام دانش - اموزشگاه علمی رازی
شعبه دخترانه تلفن : 33445970 - 09109327525 - 09121317525 آدرس : سمنان انتهای بلوار ورزش خ دهخدا مجتمع اوزشی پیام دانش - اموزشگاه علمی رازی